SERVICE REGLEMENT

Vereisten
Elke bestelling geplaatst door de klant is alleen bindend voor:
BeheerderBestenBouw - loodgieter en elektricienE-mail: info@bestenbouw.nl

KVK Nr.: 82420637Straatdijk 14,

3247BZ DirkslandTel NL .: +31 6 1621 7683

Tel PL .: +31 6 1374 4371de maker van het project, hierna te noemen IT-specialist, die de intellectuele rechten van het project bezit, is:
Lukasz Majdanski
Straatdijk 14, 3247BZ Dirksland
KVK- 71993843

na acceptatie en verdere bevestiging door Administrator, die per e-mail naar de klant moet worden gestuurd. De beheerder kan naar eigen goeddunken elke bestelling weigeren of besluiten om de door de klant gevraagde wijzigingen in de bestelling geheel of gedeeltelijk te accepteren, op voorwaarde dat deze verzoeken WEER bereiken voordat de geselecteerde items worden verzonden.
Een verkoopovereenkomst tussen Beheerder en de klant komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de klant door middel van een e-mailbericht van Beheerder.
De prijzen van de artikelen worden altijd in euro gefactureerd. Beheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prijzen op deze website correct en actueel zijn. Verzend- en bezorgkosten worden in rekening gebracht op het moment van verzending van het bestelde artikel, volgens de huidige bezorgkosten en zoals aangegeven in het betreffende gedeelte van deze website.
Indien een door de klant besteld artikel niet (tijdelijk) niet leverbaar is, is Beheerder niet verplicht tot enige leveringsverplichting; in dat geval zal Beheerder de Klant informeren over de onbeschikbaarheid van het bestelde artikel en het reeds ontvangen bedrag terugbetalen als betaling van de betreffende prijs.
Levering van door de klant gekochte artikelen vindt plaats op het opgegeven afleveradres. Verzendkosten en levertijd kunnen per land verschillen, met een maximale levertijd van 30 (dertig) dagen; Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Beheerder liggen, wordt de klant op de hoogte gesteld met een alternatieve leverdatum.
Betaling dient te geschieden door de klant op het moment van het plaatsen van de bestelling, hetzij met een creditcard of zoals anders aangegeven in het betreffende gedeelte van deze website.
Beheerder heeft het recht om naar eigen goeddunken de levering of nakoming van enige verplichting onder een verkoopcontract met de klant in te houden, op te schorten of te annuleren in geval van wezenlijke schending door dezelfde klant van verplichtingen die voortvloeien uit een vorig of gelijktijdig verkoopcontract ( s) met beheerder.
De klant kan op https://wertom.nl gekochte artikelen binnen dertig (30) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst door de klant van het betreffende artikel, zonder boete retourneren.
Retourkosten zijn voor rekening van Beheerder. Ga voor meer informatie over de retourprocedure naar de sectie retouren en terugbetalingen op de website.
Het recht van de klant om een ​​artikel te retourneren wordt geacht correct te zijn uitgeoefend, met inachtneming van het volgende: • geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt, gedragen, gewassen of beschadigd zijn;
• het identificatielabel van de artikelen moet nog steeds samen met de wegwerpzegel aan de artikelen worden bevestigd;
• artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, met eventuele accessoires of instructieboekjes, samen met de naar behoren ingevulde retourbon;
Verzendbeleid.
Beheerder biedt een breed scala aan vervoer aan. Het aanbod is van toepassing op aankopen in de webwinkel https://wertom.nl. Levertijden variëren afhankelijk van de geselecteerde optie.
Pakketten en kleine bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen naar de klant verzonden.
Bus- en vrachtwagentransporten worden binnen 2-7 werkdagen verzonden, met een levering tot 100 km. Zendingen door heel Nederland worden binnen 2-14 werkdagen verzonden.
De beheerder behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de klant en leveringsvoorwaarden overeen te komen, en behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en deze te annuleren vanwege de onrendabele bezorgprijs. Beheerder behoudt zich het recht voor om eventueel de prijs van de bestelling af te spreken met de klant, na betaling door de klant. De klant heeft het recht om altijd de gehele bestelling te annuleren. Geld is dan
verzonden naar het account van de klant.
Beheerder behoudt zich het recht voor om goederen te verzenden via POST NL, UPS, FEDEX, DHL en naar andere bedrijven, onderaannemers en met eigen transport.
Beheerder behoudt zich het recht voor om onderhoudsdiensten uit te voeren door onderaannemers (andere bouwbedrijven).
TERUGSTUURBELEID
Volgens de Nederlandse wet heeft de klant het recht om de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen te retourneren. De klant is er wettelijk van op de hoogte en gaat ermee akkoord dat de goederen op eigen kosten geleverd moeten worden. De klant heeft ook een verplichting om de goederen intact te leveren. Schade aan goederen als gevolg van nalatigheid van de rederij, moet de klant zelf met de rederij overeenkomen.
Geld-terug-beleid.
Na ontvangst van het artikel zullen we het beoordelen en u informeren dat we het artikel hebben ontvangen. Nadat we het artikel hebben gecontroleerd, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen van de terugbetalingsstatus.Als de retourzending wordt geaccepteerd, zullen we een terugbetaling uitvoeren met behulp van de originele betalingsmethode.
Als het product fabrikant bevatring defecten, is het beschadigd bij aankomst, dan valt het product onder de garantiepolis.
Garantie beleid.
Beheerder geeft 2 jaar garantie op zijn producten, tenzij de productbeschrijving inactief is. Standaardproducten van het Administrator-bedrijf in geval van storing (niet bereiken) binnen een maand na ontvangst van het pakket, zullen we zo snel mogelijk ruilen. In het geval van niet-standaardoplossingen, verbindt de Beheerder zich ertoe het defect zo snel mogelijk te herstellen wanneer het defect optreedt binnen een maand na ontvangst van de zending; Als er een defect of probleem optreedt, zal het Administrator-team van tevoren controleren en evalueren, met voldoende overleg met klanten, als we denken dat het probleem klein is, kan de Administrator de klant voorzien van tips of noodzakelijke elementen en zal de klant het probleem oplossen. Beheerder behoudt zich het recht voor om voldoende kennis ter beschikking te stellen om het probleem telefonisch of via internet op info@wertom.nl op te lossen.
Beheerder behoudt zich het recht voor om 30 werkdagen voor de reparatie van de goederen. 

------------------------------------------------
EN:

RequirementsAny order placed by the customer is only binding for :AdministratorWerTom - Installatie van zonnepanelenNieuwe Markt 98B

4701 AM RoosendaalK.v.K. 67979211

VAT UE : NL002520486B22

ING: NL62INGB0007709337tel: +31 6 16217683

email: info@wertom.nl , https://wertom.nl, ,after acceptance and further confirmation by Administrator , which must be sent to the customer by e-mail. Administrator may, in its sole discretion, refuse any order or decide to accept in whole or in part the customer's requested changes to the order, provided that these requests reach WEER before shipping the selected items.A sales agreement between Administrator and the customer is only concluded after written confirmation of the order sent to the customer by an e-mail message from Administrator .The prices of the items are always billed in euros. Administrator makes every effort to ensure that the prices on this website are correct and updated. Shipping and delivery costs will be charged at the time of shipment of the ordered item, according to the current delivery costs and as indicated in the applicable section of this website.If an item ordered by the customer is not available (not only temporarily), Administrator is not obliged to any delivery obligation; in that case Administrator will inform the Customer about the unavailability of the ordered article and refund the amount already received as payment of the relevant price.Delivery of items purchased by the customer takes place at the indicated delivery address. Shipping costs and delivery time may differ per country, with a maximum delivery time of 30 (thirty) days; If delivery is delayed by circumstances beyond Administrator 's reasonable control, the customer will be notified with an alternative delivery date.Payment must be made by the customer at the time of placing the order, either by credit card or as otherwise indicated in the applicable section of this website.Administrator has the right, in its sole discretion, to withhold, suspend or cancel the supply or fulfillment of any obligation under a sales contract with the customer in the event of material breach by the same customer of obligations arising from previous or simultaneous sales contract (s) with Administrator .The customer can return articles purchased on https://wertom.nl without any penalty within thirty (30) calendar days, counting from the day of receipt by the customer of the article in question.Return costs are borne by Administrator . For more information about the returns procedure, please visit the returns and refunds section on the website.The customer's right to return an item is deemed to have been properly exercised, subject to the following: • returned items must not have been used, worn, washed or damaged;the identification tag of items must still be attached to the items together with the disposable seal;items must be returned in their original packaging, with any accessories or instruction booklets, along with the duly completed return voucher;Shipment policy.Administrator offers a wide range of transport. The offer applies to purchases in the online store https://wertom.nl. Delivery times vary depending on the option selected.Parcels and small orders are sent to the customer within 1-2 business days.Bus and truck transports are sent within 2-7 business days, with delivery up to 100km. Shipments throughout the Netherlands are sent within 2-14 business days.Administrator reserves the right to contact the customer and agree delivery terms, and reserves the right to cancel the order, canceling it due to the unprofitable delivery price. Administrator reserves the right to possibly agree the price of the order with the customer, after payment by the customer. The customer has the right to always cancel the entire order. Money is thensent to the customer's account.Administrator reserves the right to send goods by POST NL, UPS, FEDEX, DHL and to using other companies, subcontractors and using their own transport.Administrator reserves the right to perform maintenance services by subcontractors (other construction companies).Return PolicyAccording to Dutch law, the customer has the right to return the order within 7 days of receipt of the goods. The customer is legally aware and agrees that the goods will have to be delivered at his own expense. The customer also has an obligation deliver the goods intact. Damage to goods resulting from the neglect of the shipping company, the customerwill have to agree with the shipping company on its own.Money back policy.After receiving the item, we will review it and inform you that we have received the item. After checking the item, we will notify you immediately of the refund status.If the return is accepted, we will issue a refund using the original form of payment.If the product contains manufacturing defects, it is damaged on arrival, then the product is covered by the warranty policy.Warranty Policy.Administrator issues a 2-year warranty on its products, unless the product description is inactive. Standard products of the Administrator company in case of failure (not reaching) within one month of receiving the parcel, we will exchange as soon as possible . In the case of non-standard solutions, when the defect appears within a month of receipt of the shipment, Administrator undertakes to repair the defect as soon as possible; If any defect or problem occurs, the Administrator team will check and evaluate in advance, with sufficient discussion with clients, if we think the problem is minor, Administrator can provide the client with tips or necessary elements and the client will solve the problem. Administrator reserves the right to provide sufficient knowledge to solve the problem via telephone or via the internet at info@wertom.nl.Administrator reserves the right to 30 working days for the time of repairing the goods.