PRIVACYBELEID

Privacybeleid

 

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Door het formulier in te vullen op Administrator

 

BestenBouw - loodgieter en elektricienE-mail: info@bestenbouw.nl

KVK Nr.: 82420637Straatdijk 14,

3247BZ DirkslandTel NL .: +31 6 1621 7683

Tel PL .: +31 6 1374 4371

, ga ik ermee akkoord dat volgens artikel 6(b) AVG mijn gegevens worden gebruikt om mijn persoonlijke gegevens via internet te verwerken, op te slaan en naar derden te verzenden. Ik bevestig dat ik het ermee eens ben, handelend uit eigen vrije wil en in mijn belang. Mijn persoonlijke gegevens zijn bedoeld om communicatie tot stand te brengen met de beheerder van de site https://wertom.nl, inclusief het verzenden van meldingen, verzoeken om de site te gebruiken en diensten te verlenen. Ik bevestig en bevestig hierbij dat ik persoonlijk de volledige verantwoordelijkheid draag voor de persoonlijke gegevens die ik heb verstrekt, inclusief hun volledigheid, nauwkeurigheid, ondubbelzinnigheid en relevantie rechtstreeks voor mij. Ik bevestig dat ik op de hoogte ben van de rechten en plichten onder de federale wetgeving met betrekking tot "persoonlijke gegevens", inclusief. procedure voor het intrekken van toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

Gegevensverwerkingsregels

 

De gebruiker die instemt met de verwerking van persoonsgegevens door het verzamelen, systematiseren, verzamelen, opslaan, uitleggen (bijwerken, wijzigen) https://wertom.nl

gebruikt de vertaling alleen wanneer hij namens u software verkoopt, zoals hieronder beschreven, blokkering, depersonalisatie, vernietiging.

 

https://wertom.nl garandeert de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de effectieve uitvoering van bestellingen, contracten en andere verplichtingen, die https://wertom.nl als bindend beschouwt.

 

Als u persoonlijke gegevens aan de copyrighthouder, distributeur of agent moet verstrekken om de software namens u te registreren, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonlijke gegevens. https://wertom.nl garandeert dat de auteursrechthebbende, distributeur of tussenpersoon van de software persoonsgegevens beschermt onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die in het privacybeleid.

 

Deze toestemming is van toepassing op de volgende persoonsgegevens: achternaam, voor- en achternaam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, betalingsgegevens.

 

Toestemming is niet beperkt. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende adres: Administrator is gemarkeerd als "Intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens".

 

Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens verband houdt met het verwijderen van het account van de site en vernietiging van persoonlijke gegevensrecords in persoonlijke gegevensverwerkingssystemen op https://wertom.nl.

 

Ik garandeer dat de informatie die ik verstrek volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is en dat het verstrekken van informatie geen afbreuk doet aan de toepasselijke Nederlandse regels, wetten en belangen van derden. Alle informatie wordt door mij persoonlijk verstrekt.

 

Deze toestemming is geldig voor de gehele duur van de opslag van persoonsgegevens, tenzij in de Nederlandse wet anders is bepaald.

 

Privacy Policy

 

Consent for the processing of personal data

 

By completing the form at https://wertom.nl, I agree that according to art. Dutch. 6 marked. b AVG my data is used to process, store and pass on my personal data to third parties. I confirm that I agree, acting of my own free will and in my best interest. My personal information is intended to establish communications with the site operator https://wertom.nl, including sending notifications, requests to use the site and providing services. I hereby confirm and confirm that I personally bear full responsibility for the personal data I have provided, including their completeness, accuracy, unambiguity and relevance directly to me. I confirm that I am aware of the rights and obligations under federal law regarding "personal information", including. procedure for withdrawing consent to the collection and processing of personal data.

 

Data processing rules

 

The user who consents to the processing of personal data by collecting, systematizing, collecting, storing, explaining (updating, changing) https://wertom.nl only uses the translation when he sells software on your behalf, as described below, blocking, depersonalization , destruction.

 

https://wertom.nl guarantees the confidentiality of the information received. The processing of personal data is carried out for the effective execution of orders, contracts and other obligations, which https://wertom.nl considers binding.

 

If you must provide personal information to the copyright holder, distributor, or agent to register the software on your behalf, you agree to the transfer of your personal information. https://wertom.nl guarantees that the copyright holder, distributor or intermediary of the software protects personal data under conditions similar to those in the privacy policy.

 

This permission applies to the following personal data: last name, first and last name, e-mail address, delivery address, telephone number, payment details.

 

Permission is not limited. Consent can be withdrawn at any time by sending a written notification to the following address: Administrator is marked as "Withdrawal of consent for the processing of personal data".

 

Please note that revoking consent to the processing of personal data is related to deleting the account from the site and destruction of personal data records in personal data processing systems at https://wertom.nl.

 

I guarantee that the information I provide is complete, accurate and reliable and that the provision of information does not affect the applicable Dutch rules, laws and interests of third parties. All information is provided by me personally.

 

This permission is valid for the entire duration of the storage of personal data, unless stated otherwise in Dutch law.

 

Voorwaarden

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen Administrator Lukasz Majdanski Straatdijk 14, 3247BZ Dirksland, https://wertom.nl ,

info@ wertom.nl , een bedrijf georganiseerd en bestaand naar Nederlands recht, met deze website als hoofdvestiging en elke klant woonachtig in een van de landen waar deze website actief is of zal zijn (hierna de "Klant").

 

De klant moet deze algemene voorwaarden zorgvuldig lezen voordat hij een aankooporder op deze website plaatst, aangezien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elke bestelling van artikelen die via deze website worden geplaatst. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, erkent en verklaart de klant dat hij / zij een consument is en Administrator voor de website https://wertom.nl items alleen voor zijn / haar persoonlijk gebruik koopt, en niet voor wederverkoop onder een commerciële of zakelijke activiteiten van welke aard dan ook. Administrator behoudt zich het recht voor en behoudt zich te allen tijde de vrijheid voor om het aantal Administrator -items dat via deze website kan worden gekocht te beschermen en om haar legitieme rechten en belangen in de Administrator -handelsmerken en goodwill, evenals het selectieve distributienetwerk te beschermen.

 

Voorwaarden

 

Elke door de klant geplaatste bestelling is pas bindend voor Administrator na acceptatie en verdere bevestiging door Administrator , die per e-mail aan de klant moet worden verzonden. Administrator kan, naar eigen goeddunken, elke bestelling weigeren of beslissen om de door de klant gevraagde wijzigingen in de bestelling geheel of gedeeltelijk te accepteren, op voorwaarde dat deze verzoeken Administrator bereiken voordat de geselecteerde items worden verzonden.

 

Een verkoopovereenkomst tussen Administrator en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling die door een e-mailbericht van Administrator aan de klant is verzonden.

 

De prijzen van de artikelen worden altijd in euro gefactureerd. Administrator stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prijzen op deze website correct en bijgewerkt zijn. Verzend- en bezorgkosten worden in rekening gebracht op het moment van verzending van het bestelde artikel, volgens de huidige bezorgkosten en zoals aangegeven in het toepasselijke gedeelte van deze website.

 

Indien een door de klant besteld artikel niet beschikbaar is (niet alleen tijdelijk), is Administrator niet gehouden tot enige leveringsverplichting; in dat geval zal Administrator de Klant informeren over het niet beschikbaar zijn van het bestelde artikel en het reeds ontvangen bedrag terugbetalen als betaling van de relevante prijs.

 

Levering van door de klant gekochte artikelen vindt plaats op het aangegeven afleveradres. Verzendkosten en levertijd kunnen per land verschillen, met een maximale levertijd van 30 (dertig) dagen; Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden buiten de redelijke controle van Administrator , wordt de klant op de hoogte gebracht met een alternatieve leverdatum.

 

Betaling dient te geschieden door de klant op het moment van het plaatsen van de bestelling, hetzij met een creditcard of zoals anderszins aangegeven in het toepasselijke gedeelte van deze website.

 

Administrator heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de levering of nakoming van enige verplichting uit een verkoopovereenkomst met de klant in te houden, op te schorten of te annuleren in geval van materiële schending door dezelfde klant van verplichtingen die voortvloeien uit eerdere of gelijktijdige verkoop contract (en) met Administrator .

 

De klant kan artikelen gekocht op https://wertom.nl zonder enige boete retourneren binnen dertig (30) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst door de klant van het betreffende artikel.

 

Retourkosten zijn voor rekening van Administrator . Ga voor meer informatie over de retourprocedure naar het gedeelte over retouren en terugbetalingen op de website.

 

Het recht van de klant om een ​​artikel te retourneren wordt geacht naar behoren te zijn uitgeoefend, met inachtneming van het volgende: • geretourneerde artikelen mogen niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen of beschadigd;

 

het identificatielabel van items moet nog steeds samen met de wegwerpzegel aan de items worden bevestigd;

 

artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, met bijbehorende accessoires of instructieboekjes, samen met de naar behoren ingevulde retourvoucher;